Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Šandal